Lidmaatschap

Indien u wilt spelen op de tennisbanen van GLTV, dient u lid te worden van GLTV. Op onze kunstgrasbanen kunt u het hele jaar door spelen. Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt van het variabele deel van de contributie het tijdsevenredige deel van het jaar in rekening gebracht. 

Op dit moment gelden de volgende contributietarieven:
- Junioren t/m 12 jaar € 40,00
- Junioren 13 t/m 17 jaar € 65,00
- Senioren vanaf 18  jaar € 110,00
- Studenten  € 85,00
- Ereleden zijn statutair vrijgesteld van contributie.

De contributie wordt geind bij automatische incasso, waarvoor het lid de vereniging vooraf machtigt. Indien de machtiging is ingetrokken of automatische incasso niet mogelijk is, is het lid verplicht zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie en wel voor 1 maart van ieder jaar. Bij niet tijdige betaling is het lid een extra betaling (=boete) verschuldigd van € 25,00.

Als seniorlid bent u verplicht per contributiejaar maximaal 3 maal kantinedienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten. Via deze website en het JIBA inhangsysteem kunt u eigen bardienst inplannen. Doet u dit niet tijdig zelf dan wordt u door de barcommissie ingepland.

U kunt zich envoudig aanmelden als lid onder het kopje "word lid" op deze site. U kunt daar uw gegevens vermelden en met een upload van een pasfoto verzenden. Met het aanmelden verklaart u zich akkoord met het privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensverwerking) van GLTV. Zie publicatie op deze site.
Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie:

Lenie Dröge
Beekveld 75, 5421 DK Gemert     
Telefoon: 363449
E-mail [email protected]

ZOMERABONNEMENT BIJ GLTV
Aleen voor de maanden juni, juli en augustus van ieder jaar kunt u bij GLTV een zomerabonnement afsluiten. 
Dit zomerabonnement houdt in:
- een betaling van € 25,-- voor junioren tot 18 jaar en € 50,-- voor senioren vanaf 18 jaar
- een borg voor € 20,-- voor de sleutel van het tennispark en de tijdelijke spelerspas; borg wordt na inlevering sleutel en spelerspas terug betaald
- indien nodig kan een racket van GLTV worden geleend gedurende deze periode
- het abonnement gaat in zodra de aanmelding is verwerkt door de ledenadministratie
- het tijdelijke lid ontvangt een spelerspas die maximaal geldig is in de maanden juni, juli en augustus. Na 31 augustus vervalt het zomerabonnement derhalve automatisch
- wordt het tijdelijke later een definitief lidmaatschap dan wordt het betaalde bedrag verrekend met de verschuldigde contributie.

Voor het zomerabonnement geldt een verkorte procedure. U kunt het hierboven te downloaden inschrijfformulier gebruiken. Een originele pasfoto is nu niet nodig om mee te sturen.. 
Ook volstaat een mail met onderwerp “zomerabonnement” naar [email protected] met daarin vermeldt:  uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s) en IBAN bankrekeningnummer en de vermelding dat u akkoord gaat met automatische incasso van het verschuldigde bedrag. U krijgt daarna spoedig bericht van de ledenadministratie waar en wanneer u de tijdelijke lidmaatschapskaart en sleutel kunt gaan ophalen. U kunt al ruim voor juni het zomerabonnement aanvragen; zo weet u zeker dat u vanaf 1 juni kunt starten met het zomerabonnement.

Uiteraard gelden bij een zomerabonnement niet de bepalingen voor het verichten van bardienst en de afmelding als lid. Het einde van het zomerabonnement staat reeds bij het ingaan vast, 31 augustus.


AAN- EN AFMELDEN ALS LID VAN GLTV

Aanmelden
Om lid van GLTV te worden volgt u de procedure zoals hierboven vermeld. Na betaling van de verschuldigde contributie en de borg voor de toegangsleutel ontvangt u een lidmaatschapspas. Uw lidmaatschap loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december. Bij aanmelding in de loop van een contributiejaar wordt het variabele deel van de contributie naar rato bepaald.

Afmelden
Opzegging van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden of per e-mail. Als u een e-mail stuurt naar [email protected]ontvangt u altijd bericht en heeft u controle en een bewijs van afmelding.
Bij afmelding gelden de volgende regels:
- Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december;
- Afmelden als lid, dient uiterlijk 4 weken voor 1 januari van het nieuwe contributiejaar schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. Indien u zich niet schriftelijk afmeldt, blijft u geregistreerd staan als lid met alle contributieverplichtingen die daarbij horen.   
- Bij afmelding na 1 januari geldt het volledige contributietarief voor het nieuwe seizoen.
- Wanneer u in de loop van een contributiejaar  uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dat ook schriftelijk bij de ledenadministratie  te melden. Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Verder gelden nog de volgende regels:
- Bij het niet verrichten van kantinediensten is de boete € 50,00 per ingeplande bardienst en/of vervangende werkzaamheden
- Administratief lid betaalt € 25,00 contributie per jaar.

De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging waarin deze zaken geregeld zijn, vindt u op onze website www.gltv.nl onder het kopje bestuur.

Verzekering

Indien je lid bent van GLTV ben je tevens verzekerd voor ongevallen. Mocht je een ongeval overkomen tijdens activiteiten van en bij GLTV kan je hiervoor een aanvraag indien. De voorwaarden van deze verzekering vindt je onder het kopje "info over GLTV"op deze site. Wil je een aanvraag indienen, gebruik hiervoor dan bijgaand schadeformulier.[bestand2]