Lidmaatschap

Klik hier om je in te schrijven als lid

Indien je wilt spelen op de tennisbanen van GLTV, dan is het noodzakelijk om lid te worden. Op onze kunstgrasbanen kun je het hele jaar door spelen. Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt van het variabele deel van de contributie het tijdsevenredige deel van het jaar in rekening gebracht. 

Het contributietarief is afhankelijk van je leeftijd (peildatum: 1 januari).
Op dit moment (2020) gelden de volgende contributietarieven:

 • Junioren t/m 12 jaar € 40,00
 • Junioren 13 t/m 17 jaar € 65,00
 • Senioren vanaf 18  jaar € 110,00
 • Studenten  € 85,00

De contributie wordt geind per automatische incasso, waarvoor je de vereniging vooraf machtigt. Indien de machtiging is ingetrokken of automatische incasso niet mogelijk is, ben je verplicht zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie en wel voor 1 maart van ieder jaar. 

Als seniorlid is het verplicht per contributiejaar maximaal 3 maal kantinedienst of vervangende werkzaamheden te verrichten. Via deze website (Mijn club) en het  inhangsysteem kun je je eigen bardiensten inplannen. Doe je dit niet tijdig zelf, dan plant de barcommissie je in.

Om lid te worden van GLTV vul je het online aanmeldformulier in.
Na betaling van de verschuldigde contributie en de borg voor de toegangsleutel,  ontvang je een lidmaatschapspas. Met het aanmelden verklaar je je akkoord met het privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensverwerking) van GLTV. Zie publicatie op deze site.

Voor vragen kun je terecht bij de ledenadministratie:
Lenie Dröge
Beekveld 75, 5421 DK Gemert     
Telefoon: 0492-363449
E-mail [email protected]

AFMELDEN ALS LID VAN GLTV
Opzegging van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden of per e-mail. Als je een e-mail stuurt naar [email protected] ontvang je altijd bericht en heb je een bewijs van afmelding.

Bij afmelding gelden de volgende regels:

 • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Afmelden als lid, dient uiterlijk voor 1 december van het nieuwe contributiejaar schriftelijk of per mail te geschieden bij de ledenadministratie. Indien je je niet schriftelijk of per mail afmeldt, blijf je  geregistreerd staan als lid met alle contributieverplichtingen die daarbij horen.
 • Bij afmelding na 1 januari geldt het volledige contributietarief voor het nieuwe jaar.
 • Wanneer je in de loop van een contributiejaar je lidmaatschap wilt beëindigen, dien je dat ook schriftelijk bij de ledenadministratie  te melden. Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Verder gelden nog de volgende regels:

 • Bij het niet verrichten van kantinediensten, is de boete € 50,00 per ingeplande bardienst en/of vervangende werkzaamheden.
 • Een administratief lid betaalt € 25,00 contributie per jaar.
 • De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging waarin deze zaken geregeld zijn, vind je onder het kopje ¨Info GLTV¨.

VERZEKERING
Indien je lid bent van GLTV en bondslid van de KNLTB, dan ben je tevens verzekerd voor ongevallen.
Wie zijn er verzekerd?
Elk lid van de vereniging, voor zover en voor zolang hij/zij voldoet aan de navolgende criteria:
- Ten tijde van de gebeurtenis ingeschreven staat als officieel KNLTB-bondslid.
Klik hier voor alle voorwaarden van deze verzekering