Lidmaatschap

Klik hier om u in te schrijven als lid

Indien u wilt spelen op de tennisbanen van GLTV, dient u lid te worden van GLTV. Op onze kunstgrasbanen kunt u het hele jaar door spelen. Het contributiejaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. Bij tussentijdse aanmelding wordt van het variabele deel van de contributie het tijdsevenredige deel van het jaar in rekening gebracht. 

Het contributietarief is afhankelijk van uw leeftijd (peildatum: 1 januari).
Op dit moment gelden de volgende contributietarieven:

 • Junioren t/m 12 jaar € 40,00
 • Junioren 13 t/m 17 jaar € 65,00
 • Senioren vanaf 18  jaar € 110,00
 • Studenten  € 85,00

De contributie wordt geind per automatische incasso, waarvoor het lid de vereniging vooraf machtigt. Indien de machtiging is ingetrokken of automatische incasso niet mogelijk is, is het lid verplicht zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie en wel voor 1 maart van ieder jaar. 

Als seniorlid bent u verplicht per contributiejaar maximaal 3 maal kantinedienst of vervangend vrijwilligerswerk te verrichten. Via deze website (Mijn club) en het  inhangsysteem kunt u uw eigen bardienst inplannen. Doet u dit niet tijdig zelf dan wordt u door de barcommissie ingepland.

Om lid te worden van GLTV vult u het online aanmeldformulier in.
Na betaling van de verschuldigde contributie en de borg voor de toegangsleutel ontvangt u een lidmaatschapspas. Uw lidmaatschap loopt in principe van 1 januari tot en met 31 december. Met het aanmelden verklaart u zich akkoord met het privacybeleid (Algemene Verordening Gegevensverwerking) van GLTV. Zie publicatie op deze site.

Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie:
Lenie Dröge
Beekveld 75, 5421 DK Gemert     
Telefoon: 363449
E-mail [email protected]

AFMELDEN ALS LID VAN GLTV
Opzegging van een lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden of per e-mail. Als u een e-mail stuurt naar [email protected] ontvangt u altijd bericht en hebt u een bewijs van afmelding.

Bij afmelding gelden de volgende regels:

 • Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Afmelden als lid, dient uiterlijk voor 1 december van het nieuwe contributiejaar schriftelijk of per mail te geschieden bij de ledenadministratie. Indien u zich niet schriftelijk of per mail afmeldt, blijft u geregistreerd staan als lid met alle contributieverplichtingen die daarbij horen.
 • Bij afmelding na 1 januari geldt het volledige contributietarief voor het nieuwe seizoen.
 • Wanneer u in de loop van een contributiejaar uw lidmaatschap wilt beëindigen, dient u dat ook schriftelijk bij de ledenadministratie  te melden. Bij tussentijdse afmelding vindt geen restitutie van de contributie plaats.

Verder gelden nog de volgende regels:

 • Bij het niet verrichten van kantinediensten is de boete € 50,00 per ingeplande bardienst en/of vervangende werkzaamheden.
 • Een administratief lid betaalt € 25,00 contributie per jaar.
 • De statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging waarin deze zaken geregeld zijn, vindt u onder het kopje ¨Info GLTV¨.

VERZEKERING
Indien je lid bent van GLTV, ben je tevens verzekerd voor ongevallen.