Bestuur - Beleidsplan

"volle bak" 

We gaan voor goud (50 jaar:1968-2018) 

Beleidsplan GLTV 2013 – 2018 

Gemert, april 2013. 

Inhoudsopgave 
1. Inleiding
2. GLTV anno 2013
3. Analyse sterke en zwakke punten GLTV
4. Doelstelling 2013-2018, de stip aan de horizon
5. Van beleidsthema’s naar actieplannen

1. Inleiding
Het vorige beleidsplan betrof de periode 2008-2012. De belangrijkste elementen uit dit plan waren:
  - Het consolideren van de groei.
  - Zorg voor continuïteit (stimuleren groei jeugdleden)
  - Het verder optimaliseren van de organisatie (aanpassen aan de groei en inspelen op de privatisering van de accommodatie).
Het vorige beleidsplan werd opgesteld in 2008 een tijd die werd gekenmerkt door een florerende economie en toenemende welvaart. Een omgeving waarin een vereniging als GLTV ook sterk kon groeien en geld niet de grootste zorg was. Hoe anders is de huidige tijd. Vanaf 2009 hebben we te maken met economische malaise die veel invloed heeft op burgers, gemeente, rijksoverheid en dus ook op GLTV.
Onze vereniging is opgericht in 1968. Dus in 2018 vieren we ons gouden jubileum. Voldoende redenen om een pas op de plaats te maken, en de huidige situatie van GLTV eens goed tegen het licht te houden. Deze evaluatie is de basis voor het nieuwe beleidsplan 2013-2018. Een ruime periode die mooi aansluit bij ons 50 jarig bestaan in 2018. Het beleidsplan is dan ook meer de navigatie voor de organisatie in grote lijnen. De nadere uitwerking wordt vastgelegd met actieplannen die jaarlijks getoetst zullen worden op de realisatie.

2. GLTV anno 2013
Onze vereniging heeft te maken met omgevingsfactoren zoals:
  - Voortdurende slechte economische situatie met forse bezuinigingen
  - Slechte financiële huishouding gemeente
  - Teruglopende sponsorinkomsten
  - Meer maatschappelijke druk bij de mensen (studie, loopbaan, latere pensionering)
  - Toename aantal tennisbanen binnen de gemeente (Mortel 3 banen, Handel 3 banen)

Uit de screening van het ledenbestand blijkt o.a.:
  - Een totaal ledenaantal van ca 650 (prognose vorige beleidsplan 925)
  - Een aandeel van de jeugd onder 19 jaar van 23% ( 2008; 17%)
  - Een magere bezetting van de klasse 19-35 jaar t.w. 10% (is landelijke tendens)
  - Een goede bezetting in de groep 35-50 jaar t.w. 36%
  - Een heel sterke deelname in de 50+ klasse t.w. 30%
  - Een recreatief deel (niveau 6 t/m 8) van ca 75%
  - En dus ca 25% wat in meer of mindere mate prestatief tennist (niveau 5 t/m3)
We prijzen ons gelukkig met een prachtige accommodatie. 10 goed onderhouden banen een mooi en gezellig paviljoen. Alles in eigendom op basis van erfpacht. De financiële positie is goed. Er zijn voldoende liquide middelen om te voldoen aan de vervangingsvraag en zodoende continuïteit te waarborgen. Dit dankzij een strak reserveringsbeleid.
We ervaren een matige opkomst bij onze eigen evenementen zoals de clubkampioenschappen. Ons open toernooi is wel druk zou echter ook meer eigen deelname mogen zijn. De kleinere "gezelligheidstoernooien" zijn wel goed bezet en worden positief beleefd. GLTV ervaart extra druk op het ledenbestand en trainingsdeelname vanwege de financiële crisis. Tennis is vaak de 2
e sport dus eerder onderwerp van bezuiniging. Ook leden die hun pas in mindere mate (kunnen) benutten besluiten sneller op te zeggen.
In de gemeente Gemert is van de basisschooljeugd slechts 10% nog niet bij een vereniging aangesloten. In deze tijd staat de (financiële) ondersteuning van de gemeente ook op een laag pitje. Om de mogelijkheden op diverse terreinen te vergroten is een samenwerkingsverband opgestart met de collega tennisverenigingen uit het rayon (Bakel, Milheeze, Rips, Elsendorp, Mortel, Handel en Gemert).
Allemaal factoren en omstandigheden die we zwaar mee moeten laten wegen bij het formuleren van de nieuwe doelstellingen.

3. Analyse sterke en zwakke punten GLTV
De sterke punten/kansen van GLTV zijn:
  - Gezelligheid, sfeer, warm nest
  - Goede accommodatie op maat
  - Een kern van enthousiaste vrijwilligers
  - Financieel gezond

De zwakke punten/bedreigingen van GLTV zijn:
  - Interne communicatie/onduidelijke afbakening taken en verantwoordelijkheden
  - Afname ledenaantal
  - Lage deelname eigen evenementen
  - Gering ledenaantal jeugd en jongeren (<35 jaar)
  - Te weinig participatie in vrijwilligerswerk
  - Nog steeds een misplaatst elitair (en duur) imago

4. Doelstelling 2013-2018, de stip aan de horizon
Zoals een kapitein een kompas nodig heeft om de juiste koers te bepalen, heeft een organisatie een beleidsplan nodig om de richting te bepalen. Om dit goed te doen moet met alle factoren zowel intern als extern rekening worden gehouden. De huidige situatie zoals onder sub 2 beschreven is de basis voor de bepaling van de "stip aan de horizon". Het moet een doelstelling zijn die reëel en haalbaar is uitgaande van de huidige omstandigheden en verwachtingen. In dat kader moeten we ook beseffen dat een groot deel van ons ledenbestand geen hoogdravende eisen stelt aan het lidmaatschap. "Gewoon op zijn tijd een lekker potje tennissen in een gezellige omgeving" is een belangrijk credo.
Na het nodige brainstormen hebben we gekozen voor het allesomvattende motto:
"volle bak" als stip aan de horizon in de zin van:
  - goede opkomst bij eigen evenementen
  - betere deelname aan de trainingen
  - betere deelname aan competities
  - meer participatie in het vrijwilligerswerk
  - stimuleren deelname aan het sociale gebeuren naast de sportieve evenementen
  - streven naar continuïteit in het ledenaantal (650-750)
  - verhogen van het aandeel jeugd in het totaal ledenbestand (doelstelling 30%<19 jaar)
  - stimuleren van prestatief tennis (jeugd) via selectie training en wedstrijden op niveau

Onder de huidige omstandigheden is het een bewuste keuze om de lat voor wat betreft groei in het totaal ledenbestand niet te hoog te leggen. (kwantiteit) Het accent moet dan ook liggen op een intensiever gebruik van de activiteiten en faciliteiten door de leden (kwaliteit) Ook financieel is dit een vereiste voor continuïteit op de langere termijn. We hebben nu eenmaal een accommodatie die berekend is op ca 900-1000 leden. Daar dit voor de komende jaren geen haalbare kaart is moeten we op die manier compensatie zoeken. Substantiële verhoging van contributie en prijzen moeten we in deze tijden zien te voorkomen.

5. Van beleidsthema’s naar actieplannen
Om het beleid concreet te vertalen naar actieplannen hebben we enkele belangrijke beleidsthema’s benoemd. Dit is de basis voor de uit te werken actieplannen die we ook meetbaar moeten maken en jaarlijks gaan evalueren.

Verbeteren interne en externe communicatie
Extern is het zaak dat we ons duidelijk profileren naar de buitenwacht. Nog steeds is het imago dat we elitair (en dus waarschijnlijk duur)zijn. Dat is misplaats en dient dus gecorrigeerd te worden. De kosten-baten verhouding voor een actief lidmaatschap is juist een zeer sterk punt. Mensen zijn zich niet voldoende bewust van de mogelijkheden binnen GLTV, ook hier ligt nog een taak. Binnen de gemeente moeten we vaker ons gezicht laten zien en onze sterke punten naar voren brengen. Intern moeten we een actievere rol spelen in het stimuleren en enthousiasmeren van de leden mbt deelname aan activiteiten.
Het instrument leden enquête is heel zinvol. We moeten weten wat leden van de vereniging verwachten en hier zo goed mogelijk op inspelen. Ook van vertrekkende leden is het belangrijk dat we de redenen kennen. In deze tijd van snelle media hebben we te maken met (potentiële) leden die verwend zijn op het gebied van informatievoorziening. Het moet eenvoudig en snel beschikbaar zijn.
Nieuwe leden goed opvangen en de 1
e jaren blijven volgen moet ook in de procedures worden verankerd. De clubtrainer speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Die hebben de contacten met leden en ouders. Wil het beleid goed uitgevoerd kunnen worden moeten we een slagvaardige commissie (uitbreiding p.r. commissie) die het onderdeel communicatie in lijn kunnen brengen met de eisen in deze moderne tijden.

Duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden
Om de organisatie niet onnodig te frustreren is het belangrijk dat van alle processen en taken duidelijk is onder welke commissie dit valt en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Om een goede houvast te bieden is het belangrijk dat er een organogram en een taken/verantwoordelijkheid matrix word opgesteld. Dit moet de basis zijn bij de planning van activiteiten.

Meer participatie in het vrijwilligerswerk
We kunnen een goed gevoel hebben bij de tijd en energie die onze vrijwilligers besteden aan GLTV. Feit is wel dat vrijwel al het werk gedaan word door minder dan 10% van de leden. Voor de toekomst is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun steentje bijdrage zodat het voor iedereen leuk blijft.
Een belangrijk element hierbij is weer de enquête onder de leden. Laat iedereen aangeven wat hij kan en wil doen voor GLTV. Registreer dit en maak er gebruik van. Laat iedereen zien wat de positieve kanten zijn van vrijwilligerswerk.(dankbaarheid-gezelligheid-eervol-vrijwilligersdag). Maak het niet te zwaar. Alle bijdrage is welkom.
Belangrijk is ook dat ervaren vrijwilligers hun verrichtingen goed vastleggen en communiceren om makkelijk te kunnen schakelen bij opvolging/ziekte e.d.

Verhogen deelname competitie, trainingen en toernooien
In het kader van beleid "volle bak" moet er hard worden gewerkt om de deelname percentages te verhogen. We zorgen in ieder geval voor een compleet trainingsaanbod voor 5 dagen per week. Verder moeten we in alle geledingen hier een meer wervende rol spelen. Vaak is er sprake van onbekendheid en moet er wat drempelvrees worden overwonnen.
Leden bij de hand nemen, informeren en enthousiasmeren is hier het devies.
 

Deze thema’s zijn de uitgangspunten voor de actieplannen die in het verlengde van dit beleidsplan zijn opgesteld. Hierin staan concrete acties verwoord met geplande realisatie en verantwoordelijken. Zodat het meetbaar is en we dit regelmatig kunnen evalueren.
Als we dit gezamenlijk serieus uitwerken en de nodige positiviteit uit blijven stralen kan GLTV in 2018 in blakende gezondheid haar 50 jarig bestaan vieren.

Gemert, april 2013
Het bestuur