Beleidsplan

BELEIDSPLAN GLTV 2020-2024        

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Missie
 3. Visie 
 4. Sterkte – zwakte analyse
  - Sterke punten
  - Zwakke punten
  - Kansen
  - Bedreigingen
 5. Uitgangspunten per beleidsterrein
 6. Primaire beleidsterreinen
  - Prestatief en recreatief tennis
  - Trainingen
  - Jeugdbeleid
  - Toernooien
  - Recreatietennis
  - Competities 
 7. Secundaire beleidsterreinen
  - Financiën
  - Vrijwilligersbeleid
  - Communicatiebeleid 
  - Sponsorbeleid / commercieel beleid
  - Paviljoen en park          

1. Inleiding

GLTV vierde in 2018 haar 50-jarig jubileum en is binnen de gemeente Gemert-Bakel de grootste tennisvereniging. Grootste in het aantal leden en grootste voor wat betreft het aantal banen. Met 10 banen zou iedereen in principe altijd moeten kunnen tennissen. Het park en paviljoen zijn ontzettend mooi en nodigen uit voor een gezellig samen optrekken van mensen. Met ons beleidsplan willen we voor onze vereniging de hoofddoelen voor de komende jaren in kaart brengen en lijnen uitzetten waarlangs we deze doelen willen bereiken. Het gaat hierbij in eerste instantie in grote lijnen over de continuïteit en financiële gezondheid van de vereniging. Het beleidsplan geeft inzicht in wat het bestuur wil gaan doen en vormt daarmee het kader waarbinnen de dagelijkse besluitvorming, de activiteiten en de verdeling van middelen wordt vormgegeven. Het beleidsplan 2020 – 2024 is in feite een update van het beleidsplan uit het verleden. Net als het vorige beleidsplan zal dit huidige beleidsplan gepubliceerd worden op de website en zal het in grote lijnen worden gepresenteerd tijdens de ALV van februari 2020. Met de publicatie van het vernieuwde beleidsplan hopen we als bestuur dat onze leden houvast en motivatie houden om zich voor de vereniging in te blijven zetten en mee te blijven denken over initiatieven die onze vereniging gezond houdt. Maar ook is het onze ‘stip aan de horizon’. We beschrijven wat we willen zijn, hoe we dat willen bereiken, met wie en wanneer we dat doen.

2. Missie

GLTV is een vereniging waar plezier in tennis voorop staat en waar op en rond de baan gezellig samenzijn van leden van groot belang is. Recreatief tennis is de kern met oog voor recreatief prestatief tennis. Spelers worden, wanneer zij dit zelf willen, goed begeleid en geholpen om hun tennisprestaties naar een hoger niveau te brengen.

3. Visie

Om te weten welke koers de vereniging de komende jaren zal varen is een visie van belang die de missie ondersteunt en in de praktijk haalbaar en meetbaar moet zijn. In dit kader is de visie vastgesteld over de periode 2020 – 2024.     

 • GLTV wil een financieel gezonde vereniging zijn en blijven om de continuïteit van (primair) tennis in de toekomst te kunnen waarborgen. Daarnaast streeft GLTV er naar om jaarlijks een positief resultaat te boeken om te kunnen voldoen aan de bijdragen aan de voorzieningen voor onderhoud / renovatie van de banen en het paviljoen.
 • Daarnaast staan we open om andere activiteiten zoals bijvoorbeeld padel, beach tennis, te faciliteren als dat ons helpt om onze doelstellingen te verwezenlijken.
 • Door samen te werken met de kleine buur-tennisverenigingen en door ons met name te richten op de jeugd van deze verenigingen, kunnen we gezamenlijk naar mogelijkheden zoeken (speelmogelijkheden) om deze jeugd te binden aan de tennissport. De verwachting is dat een win-win situatie kan ontstaan wanneer GLTV het op zich neemt om de jeugd in Gemert, Handel, Elsendorp en De Mortel op te leiden en hen voldoende competitie kan bieden en motiveren voor de sport. Want als het omliggende verenigingen ‘goed gaat’, dan is er voldoende massa voor interessante toernooien en andere uitwisselingen.
 • Vrijwilligers zijn permanent nodig in alle leeftijdscategorieën om activiteiten succesvol te laten verlopen en faciliteiten op een goed niveau te waarborgen. In dit kader is het belangrijk om leden te betrekken en aan ons te binden. Tegelijkertijd is ook een tendens waarneembaar waarbij mensen enkel hun sport wensen te ‘consumeren’, daarvoor willen betalen zonder bijkomende verplichtingen. We kunnen daarvoor onze ogen sluiten en doen alsof deze ontwikkeling er niet is. De vraag is of we vast blijven houden aan onze kernwaarden (iedereen draagt bij, voor iedereen gelijk) of dat we een modus vinden waarbij de mate van vrijwillige bijdrage bepalend is voor de hoogte van de contributie. (Cafetaria-model). Dit wil het bestuur de komende periode onderzoeken.
 • In navolging van de landelijke trend die met name ook door de KNLTB gedragen en gepromoot wordt, zal het in de toekomst wellicht wenselijk zijn om naast het aanbod van tennis, padel als sport binnen GLTV te ontwikkelen.
 • GLTV wil een vereniging zijn die een veilige en gezonde plek wil bieden aan haar (jeugd)leden betreffende de fysieke als de sociale omgeving. In die zin zal toegezien worden op alcohol misbruik, discriminatie en intimidatie. Sportiviteit, gezondheid en respect voor elkaar staan voorop.
 • Rookvrije vereniging: in het kader van de rookvrije generatie is GLTV in 2019 een volledig rookvrije vereniging geworden. Ondanks het feit dat roken steeds minder normaal wordt kunnen mensen op sommige plekken nog steeds niet kiezen voor sporten zonder blootstelling aan tabak. Bij GLTV mag op het hele terrein niet gerookt worden met uitzondering van een rookplek bij de fietsenstalling.
 • Kansen zien met name bij de doelgroep ‘herintredende jongeren’: De groep die op 20-25 jarige leeftijd de teamsport (zoals bijv. voetbal – hockey) vaarwel zegt i.v.m. studeren of andere interesses maar wel graag met bekenden / dorpsgenoten sportief bezig wil blijven.  

4. Sterkte – zwakte analyse

Onze analyse vormt vanuit de geformuleerde visie de verbinding tussen de doelstellingen van GLTV en de uitgangspunten van het beleid

Sterke punten
 • Gezelligheid, sfeer, warm nest
 • Goede accommodatie op maat
 • Geen wachttijden om op de baan te kunnen
 • 10 banen waarvan er 4 vernieuwd zijn eind 2019
 • Duurzame en energiebesparende LED verlichting over het hele park
 • Een kern van enthousiaste vrijwilligers
 • Financieel gezond
Zwakke punten
 • Afname ledenaantal
 • Lage deelname eigen evenementen
 • Weinig jeugdleden
 • Slechte archivering van kennis
 • Bardiensten
 • Vergrijzing: Is er voldoende aanwas bij vrijwilligers?
Kansen
 • Aantrekken van jeugd/jong senioren uit de regio. m.n. gericht op twintigers en dertigers die hun teamsport beëindigen maar wel in een ander (kleiner) teamverband met elkaar sportief bezig willen zijn en waarbij ‘ontmoeten’ belangrijk is
 • Verbetering en uitbreiding horeca in het paviljoen
 • Mogelijkheden tot aanbod van breed scala aan sportieve activiteiten
 • Mogelijkheden tot aanbod van commerciële aan tennis gerelateerde activiteiten
 • Verdere “professionalisering” van de communicatie naar de leden met gebruikmaking van alle technische mogelijkheden zoals club app en verbeterde website
 • Meer jeugdleden behouden voor de vereniging door hun meer te bieden
 • Verdere ontwikkeling padel binnen de vereniging om huidige aanbod uit te breiden
 • Samenwerking met omliggende verenigingen om aanbod te versterken
 • Sponsorbeleid / Actievere werving sponsorgelden
 • Actievere communicatiebeleid (wordt reeds aan gewerkt)
 • Accommodatie delen met andere doelgroepen: Naschoolse opvang, studiebegeleiding i.c.m. trainen. Jeux de boulles voor ouderen, kaarten, ontmoet-momenten, etc.
 • Gaming: Roland Garros e-series toernooi. (PlayStation)
 • Informatie/tips vanuit de KNLTB benutten voor problemen welke zich landelijk voordoen
Bedreigingen
 • De trek naar andere teamsporten als voetbal en hockey voor de jeugd
 • Trek naar individuele sporten (sportschool) en golf van de volwassenen en ouderen
 • Vertrek jeugdleden bij aanvang en na voltooiing middelbare school
 • Als gevolg van afnemende betrokkenheid meer problemen om vrijwilligers te vinden
 • Individualistischer worden van mensen in het algemeen: “ik betaal contributie, verder wil ik niets doen’.
 • Beperking openingstijden kantine ivm gebrek vrijwilligers.
 • Minder leden betekent minder inkomsten. Mogelijk moeite met rond krijgen begroting met als gevolg bijvoorbeeld contributieverhoging.

5. Uitgangspunten per beleidsterrein

Om vanuit de onze visie onze doelen te kunnen bereiken zullen we verder moeten bouwen op onze sterke punten en onze zwakke punten zien om te buigen naar mogelijkheden en kansen. Daarbij moeten we de geboden kansen grijpen en bedreigingen afwenden. We onderscheiden primaire en secundaire beleidsterreinen:

Primaire beleidsterreinen van GLTV zijn de aan tennis gerelateerde beleidsterreinen: het beleid gericht op het optimaliseren van recreatietennis, het trainingsbeleid, het competitiebeleid, het jeugdbeleid.
Secundaire beleidsterreinen zijn daaraan ondersteunend en scheppen de financiële, personele, facilitaire en overige randvoorwaarden die ingevuld moeten worden om tennis mogelijk te maken en de vereniging optimaal te laten functioneren. In het hiernavolgende worden de uitgangspunten per beleidsterrein verder verduidelijkt:

6. Primaire beleidsterreinen

Prestatief en recreatief tennis 

GLTV wil een juiste balans tussen de benutting van de banen voor training, competitie en toernooien versus de mogelijkheden om vrij te kunnen spelen. Het baanreglement is hierbij de richtlijn. Vooropgesteld blijft dat GLTV leden de gelegenheid wil bieden gedurende het hele kalenderjaar zo actief mogelijk van de faciliteiten gebruik te maken.

Trainingen

Het trainingsbeleid valt rechtstreeks onder het bestuur en is erop gericht zowel recreanten als wedstrijdspelers voldoende trainingsmogelijkheden te bieden. Hierbij biedt GLTV professionele tennislessen aan die geschikt zijn voor zowel recreanten, talentvolle jeugdspelers als actieve competitie- en toernooispelers. Voor trainingen is GLTV een overeenkomst aangegaan met Sport Events die een vaste trainers levert die minimaal in het bezit zijn van een A-licentie.
Om een bepaald speelniveau vanuit de club zelf te ontwikkelen is er binnen het trainingsbeleid een jeugdplan ontwikkeld door de jeugd(selectie)commissie. De jeugd commissie en trainers selecteren de beste jeugdspelers op basis van inzet en (potentiële) sterkte. Deze groep krijgt extra (trainings)faciliteiten aangeboden

Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid wordt voorbereid en gecoördineerd door de jeugdcommissie. Daarnaast bespreekt de jeugdcommissie het jeugdbeleidsplan met de trainers. Door het jeugdbeleid worden de voorwaarden gecreëerd om jeugdleden te boeien, te amuseren en aan de vereniging te binden. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- GLTV wil de jeugdleden een gezellige en sportieve tijd bezorgen, waardoor ze een goede binding met onze club krijgen.
- GLTV wil een groot aantal jeugd activiteiten organiseren, rekening houdend met recreatief en prestatief tennis en ook met het aspect gezelligheid.
- Binnen het jeugdbeleid valt de organisatie van de volgende onderdelen: prestatieve activiteiten als jeugdclubkampioenschappen, KNLTB Jeugdcompetitie in voorjaar en najaar en het Open jeugdtoernooi; daarnaast recreatieve activiteiten zoals interne competitie, toss, Piet en Friet toernooi, TenTennis e.d.

Voor de uitvoering van het jeugdbeleid is nauwe betrokkenheid van de trainers noodzakelijk. Hiervoor zijn met Sport Events contractuele afspraken gemaakt die het mogelijk maken de trainers in te zetten bij een groot aantal activiteiten. De jeugdcommissie spreekt de inzet voor activiteiten af met de trainers via het samenstellen van een taakurenpakket. De opzet van de taakuren wordt aan het begin van het seizoen gepland.

Toernooien

Het toernooibeleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd door de Seniorencommissie en de Jeugdcommissie betreffende senioren- cq jeugdtoernooien. Daarnaast vallen nog enkele eendaagse senioren- en recreatietoernooien onder dit beleid zoals bijvoorbeeld het Oliebollen toernooi die adhoc worden georganiseerd.
GLTV wil met haar toernooien een goede balans hebben tussen competitief en recreatief tennisplezier. We streven dan ook een gevarieerde toernooikalender met open toernooi en clubkampioenschappen.

Recreatietennis

GLTV is een vereniging die een positieve uitstraling wil hebben op zowel de wedstrijd- als de recreatieve tennisser. Er wordt structureel hard gewerkt om die uitstraling te versterken. Dit doen we met name door het vernieuwen van banen en verzorgen van het groen rond de banen. Ook wordt het paviljoen gezellig aangekleed

Competities

GLTV stelt haar leden in de gelegenheid om aan elk door de KNLTB geboden competitie deel te nemen voor wat betreft de voorjaars-, najaars- en de wintercompetitie. Uitgangspunt hierbij is een zo groot mogelijke groep senior- en jeugdleden laten deelnemen aan de KNLTB voorjaars- en wintercompetitie.  

7. Secundaire beleidsterreinen

Financiën

Financieel gezien kent onze vereniging momenteel geen problemen. Ook na de vervanging van de verlichting bij alle banen en de renovatie van de banen 1 tot en met  4 leveren financieel gezien geen problemen op. Voor deze reservering is in de (verre) voorbije jaren altijd gereserveerd. Reserveringen en voorzieningen voor de toekomst zullen wederom zorgvuldig worden uitgevoerd.

Vrijwilligersbeleid

GLTV heeft een omvangrijke groep gemotiveerde en deskundige vrijwilligers. Het is van wezenlijk belang dat leden worden gemotiveerd zich voor de vereniging in te zetten. Het is voortdurend een punt van aandacht om kennis, vaardigheden en talenten van onze leden te herkennen en in te zetten. Al het werk dat voor GLTV wordt verzet is vrijwillig maar dat wil niet zeggen dat het altijd vrijblijvend is. Het is ook van belang dat vrijwilligers deskundig zijn, of worden, in de activiteiten die zij voor de vereniging uitvoeren, maar ook loyaal en betrouwbaar zijn. Daarmee wordt bedoeld dat afspraken worden nagekomen en de inzet die is toegezegd daadwerkelijk wordt geleverd. En dat zorgvuldig met de belangen en eigendommen van de vereniging wordt omgegaan. Om deze redenen is van belang het verloop onder vrijwilligers tijdig te signaleren en tijdig in de opvolging van vertrekkende bestuur- en commissieleden te voorzien. Hierbij is het belangrijk dat we de leden kennen en dat we de bij de leden aanwezige kennis en vaardigheden in kaart brengen en dat met name ook jongere leden worden gestimuleerd zich actief voor de vereniging in te zetten. Wanneer we leden benaderen om vrijwilligerswerk te gaan doen is het enorm belangrijk om een goed beeld voor te houden hoeveel tijd en welke inzet en deskundigheid het vrijwilligerswerk vraagt,  deze vrijwilligers goed in te werken en hen de erkenning te geven die zij verdienen. Dat houdt in dat concreet kan worden aangegeven hoeveel tijd een taak kost en dat de vrijwilliger ervan uit mag gaan dat het daar in eerste instantie ook bij blijft.
Jaarlijks wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd als blijk van waardering voor wat er gedaan wordt voor de vereniging

Communicatiebeleid

Alle vormen van communicatie binnen GLTV zijn belangrijk. Hiermee bedoelen we alle vormen van contact met elkaar in en rondom het clubhuis. Dit zijn commissies onderling met elkaar, commissies met leden, vereniging met leveranciers, enzovoort. Het communicatie beleid is een aangelegenheid van alle commissies. Het is belangrijk dat alle commissies goed communiceren, naar elkaar toe,  maar ook richting de leden. De komende beleidsperiode wordt er gewerkt aan het opstellen van een communicatieplan, waarin alle communicatieprocedures worden verwerkt. De website zal vernieuwd worden en wekelijks/dagelijks worden bijgehouden alsmede de gebruikmaking van diverse social media. Ook het gebruik maken van en de promotie van de KNLTB clubapp staat op de agenda. Ook externe communicatie naar omgeving en sponsoren is van groot belang. Deze communicatie zal met name plaats vinden via Facebook en het Gemerts Nieuwsblad.

Sponsorbeleid / commercieel beleid

Als gevolg van het feit dat GLTV een geprivatiseerde vereniging is, in combinatie met het gegeven dat we onze contributie op een aanvaardbaar niveau willen houden en de ambities die we hebben is het naast inkomsten uit contributie en kantineopbrengst, noodzakelijk om anderszins inkomsten te genereren. Hiervoor is een sponsorcommissie in het leven geroepen.  Zij gaan op zoek naar sponsoren, advertenties en andere reclame-uitingen. Natuurlijk altijd in lijn met het belang en beleid van onze vereniging. Kenmerkend voor de adverteerders en sponsoren is vaak de gebondenheid met GLTV en/of met Gemert maar dit is niet noodzakelijk. Reclame-uitingen kunnen bestaan als banners op de vernieuwde website, winddoek reclame, club van 100.

In de komende beleidsperiode zullen we vernieuwde activiteiten moeten gaan bedenken en gaan onderzoeken of we op andere manieren inkomsten uit sponsor inkomsten kunnen verkrijgen omdat deze inkomsten de laatste jaren zijn terug gelopen. Als GLTV deze inkomsten wil verhogen dan zullen we ons moeten richten op andere / nieuwe activiteiten waarbij de tegenprestatie van GLTV als interessant of belangrijk zal worden gezien door de commerciële partner. De samenwerking met de communicatie commissie zien we hierin als een heel groot pluspunt.

Gedacht wordt aan de introductie van bedrijfslidmaatschappen en bedrijfscompetities en contacten met scholen. Naast een commerciële samenwerking met bedrijven liggen er mogelijkheden om de potentie van het paviljoen verder te benutten en uit te baten. Hierover wordt verder ingegaan onder het kopje paviljoen.

Paviljoen en park

De accommodatie van GLTV biedt ruime mogelijkheden voor zowel de recreatieve tennisser als de prestatieve tennisser. Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor de diverse competities en toernooien. Met onze kunstgras banen kan bij goed weer het hele jaar door getennist worden, ook ’s avonds met op alle banen sinds eind 2019 LED verlichting. Alleen bij vorst, sneeuw en ijzel kunnen de banen niet gebruikt worden.
Het park en paviljoen wordt onderhouden door onze eigen onderhoudscommissie die wekelijks in de weer zijn om alles netjes te houden.
Het paviljoen is functioneel en kan een gezellig decor voor activiteiten zijn.  Vanuit het paviljoen zijn alle banen te zien. Dat is een toegevoegde waarde. Het meubilair is gedateerd en heeft een oubollige uitstraling maar is tegelijkertijd praktisch. Het terras is in 2018 vernieuwd en bied qua sfeer ook veel mogelijkheden tot gezelligheid. In de komende beleidsperiode  zal gekeken worden of het paviljoen zelf voor meerdere doeleinden ingezet zal kunnen worden om extra inkomsten te vergaren.
Echter de ‘hardware’ is maar deels bepalend voor de sfeer binnen een vereniging. Het zijn de leden zelf die bepalen hoe gezellig het werkelijk is. Daarom vraagt het aandacht om te bekijken hoe we met elkaar een hogere standaard van gastvrijheid kunnen realiseren. Daarom dient er aandacht te zijn voor ‘gastheerschap’ en hoe dit te bevorderen.
In 2019 is het volledige park met het oog op gezondheid en welzijn van leden en bezoekers en in het kader van de “rookvrije generatie” volledig rookvrij gemaakt.  Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid en door veel mensen als zeer storend wordt ervaren. Er is wel een rokersplaats bij de fietsenstalling aan de achterkant van het paviljoen. Een rokersplaats is (nog) noodzakelijke omdat er mensen zijn die toch willen roken. Om ons doel voor een rookvrije vereniging te staven is bewust gekozen om rokers zoveel mogelijk uit het zicht te houden van de andere bezoekers van het park.  
Het bardienstprotocol werkt goed, en ook de structuur met barhoofden werkt prima mits iedereen zich aan de gemaakte afspraken houdt. Het plannen van de bardiensten zal voortdurend om aandacht vragen. Ten aanzien van de openingstijden van de bar wordt er gekeken hoe deze het beste kunnen aansluiten bij de behoeften van de verschillende leden. Een te bekijken mogelijkheid is om de bardienst niet om 19.00 te laten ingaan maar om 20.00. De uitvoering van de bardienst dient daarnaast (nog) eenvoudiger te worden.  Hetzelfde geldt voor de informatievoorzieningen naar en de aandacht voor barhoofden en de instructies die zij verder krijgen. De contante kasstromen zijn vanaf  1 januari 2020 verleden tijd.    

ACTIEPUNTEN BESTUUR

 1. Nagaan of er voor de toekomst verschillende abonnementen aangeboden kunnen worden (soort cafetariamodel). Bespreken in bestuur uiterlijk 1 november 2020, in laten gaan per 1 januari 2021.
 2. Commissie ledenbehoud / ledenwerving in het leven roepen.
 3. Mogelijkheden extra inkomsten uit paviljoen onderzoeken. Voorstel door voorzitter paviljoencommissie uiterlijk 1 november 2020. Eventuele mogelijkheden effectueren per 1 januari 2021.